Dvorim

BALC = Bein Adam L’Chaveiro

Parshas Dvorim

5766

5774

5775

5778

Parshas VeEschanon

5774

Parshas Eikev

5774

Parshas R’eih

5776

Parshas Shoftim

5770

5771

5771-BALC

5772

5772-BALC

5773

5773-BALC

5776

5776-BALC

5777

5777-BALC

5778

Parshas Ki Seitzei

5766

5767

5768

5771

5771-BALC

5772

5772-BALC

5773

5773-BALC

5774

5775

5776

5777

5777-BALC

5778

Parshas Ki Savo

5766

5769

5770

5771

5771-BALC

5772

5772-BALC

5773

5773-BALC

5774

5775

5777

5778

Parshas Nitzavim-VaYeilech

5766

5769

5770

5771

5771-BALC

Nitzavim 5772 (2012)

VaYeilech 5773 (2012)

VaYeilech 5773 (2012)-BALC

5773 (2013)

5774 (2014)

Nitzavim 5775 (2015)

Nitzavim 5776-BALC

Nitzavim 5776

5777

Nitzavim 5778 (2018)

VaYeilech 5779 (2018)

Parshas Haazinu

5767

Parshas V’Zos HaBracha

5775